รุจน์ โกมลบุตร.

การบริหารหนังสือพิมพ์ "ลานนาโพสต์" : ข้อเสนอต่อการปฏิรูปหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น / รุจน์ โกมลบุตร. - [ปทุมธานี : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2554 [2011] - xvi, 252 แผ่น : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทย -- ลำปาง.
การทำหนังสือพิมพ์ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์.
วารสารศาสตร์ -- แง่การเมือง.
วารสารศาสตร์ -- แง่สังคม.

PN4784.ท4 / ร718 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)