ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-

คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ชูชาติ อัศวโรจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012] - 476 หน้า.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เจตนารมณ์และการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายมหาชน -- 2 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 3 การใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- บทที่ 3 การกระทำละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 อย่างไรเป็นการกระทำละเมิด -- 2 การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง -- 3 "กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย" -- 4 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น -- บทที่ 4 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ -- 1 การกระทำละเมิดโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือมิได้กระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ -- 2 การกระทำละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ -- 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ใช้บังคับกับกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดที่มิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ -- 4 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องฟ้องใคร ฟ้องต่อศาลใด กำหนดอายุความฟ้องร้องมีเพียงใด การเรียกเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดีและกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดี -- บทที่ 5 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย -- 1 "หน่วยงานของรัฐ" และ "ความเสียหาย" มีความหมายเพียงใด (ระเบียบฯ ข้อ 30 และข้อ 4 วรรคห้า) 2 เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า (ระเบียบฯ ข้อ 31) -- 3 ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้ แต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ (มาตรา 5) -- 4 ผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตน (มาตรา 11) -- 5 หน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ยื่นคำขอ (ระเบียบฯ ข้อ 34) -- 6 การแจ้งผลการวินิจฉัยคำขอของผู้เสียหายที่ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 7 กรณีหน่วยงานของรัฐใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย -- 8 ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ -- บทที่ 6 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ -- 1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น -- 2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง -- 3 กรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่งและหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน -- 4 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม (ระเบียบฯ ข้อ 12) -- 5 องค์ประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการ (ระเบียบฯ ข้อ 13) -- 6 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและต้องพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามแนวทางของกระทรวงการคลังด้วย (ระเบียบฯ ข้อ 14) 7 คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน (ระเบียบฯ ข้อ 15) -- 8 คณะกรรมการเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ 16) -- 9 ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด และส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ (ระเบียบฯ ข้อ 17) -- 10 เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง หน่วยงานของรัฐที่เสียหายต้องสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 18) -- 11 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 12 กฎหมายที่ใช้บังคับกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีได้เพียงใด -- 13 ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนอกจากต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบแล้ว ยังต้องแจ้งอะไรอีก (ระเบียบฯ ข้อ 19) -- 14 ผู้ร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันวินิจฉัยสั่งการและเสนอความเห็นทั้งหมดไปยังกระทรวงการคลัง (ระเบียบฯ ข้อ 20) -- 15 คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง -- 16 เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จะชดใช้ความเสียหายด้วยอะไร (ระเบียบฯ ข้อ 22 และข้อ 23) -- 17 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย จะดำเนินการอย่างไร (ระเบียบฯ ข้อ 24) -- 18 การขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 25) 19 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้ำประกัน การวางหลักประกัน หนังสือผ่อนชำระ และสัญญาค้ำประกัน (ระเบียบฯ ข้อ 26) -- 20 กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้จะดำเนินการอย่างไร (ระเบียบฯ ข้อ 27) -- 21 การประนีประนอมยอมความต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน (ระเบียบฯ ข้อ 28) -- 22 ระเบียบฯ ข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 จะใช้บังคับกับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 29) -- 23 การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ -- บทที่ 7 ปัญหาและข้อเสนอแนะ -- 1 งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคล -- 2 ความเห็นของรองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- 3 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ -- 4 ความเห็นของผู้เขียน.

9786163051899


ละเมิด -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2840 / .ช72 2555

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)