วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 [2012] - 53, 276 หน้า.

เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

บทคัดย่อ -- Abstract -- บทสรุปย่อสำหรับนักบริหาร -- บทที่ 1 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 1 กำเนิด ความหมายและความสำคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 2 สถานะในทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง -- 3 สิทธิและหน้าที่ของพรรคการเมือง -- 4 ข้อบังคับและระเบียบภายในพรรคการเมือง -- บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- 1 ข้อพิจารณาทั่วไป -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายไทย -- บทที่ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- 1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- บทที่ 4 อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองและความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 1 เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและ "ข้อพิพาทในศาลรัฐธรรมนูญ" ที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมือง -- 2 คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง -- 3 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับออกจากพรรคการเมือง -- 4 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติและข้อบังคับของพรรคการเมืองและการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคการเมือง -- 5 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศ : พิจารณาในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ -- บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคของความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองและแนวทางแก้ไข -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 ปัญหาว่าด้วยเสรีภาพในการออกแบบโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานภายในของพรรคการเมือง -- 3 ปัญหาสิทธิในการมีส่วนร่วมกับกิจการภายในพรรคการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง -- 4 ปัญหาการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง -- 5 ข้อเสนอแนะในทางกฎหมาย.

9789747725780


ผู้ตรากฎหมาย.
พรรคการเมือง.

K3328 / .ว42 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544