นันทวัฒน์ บรมานันท์.

มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์. - กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 [2012] - xlii, 647 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554 ของ วิญญูชน.

บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการของการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย -- บทที่ 2 การจัดการ และการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ -- 2.1 ภารกิจของรัฐด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง -- 2.2 ภารกิจของรัฐด้านการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อสนองความต้องการของประชาชน -- บทที่ 3 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย: ศึกษาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- 3.1 การจัดทำบริการสาธารณะในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 -- 3.2 การจัดทำบริการสาธารณะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งถึงวันประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 -- 3.3 การจัดทำบริการสาธารณะภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับถึงปัจจุบัน -- บทที่ 4 เกณฑ์ในการแบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- 4.1 เกณฑ์ที่เกิดจากแนวคิดและหลักการทางวิชาการ -- 4.2 เกณฑ์ที่เกิดจากกฎหมาย -- 4.3 ข้อสรุปของการแบ่งแยกประเภทบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- บทที่ 5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- 5.1 รัฐเป็นผู้ผูกขาดและดำเนินการจัดทำด้วยองค์กรของตนเอง --5.2 รัฐมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดทำ บทที่ 6 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ -- 6.1 ปัญหาด้านความไม่เป็นระบบของกฎหมาย -- 6.2 ปัญหาด้านความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย -- 6.3 ปัญหาด้านอื่น ๆ -- 6.4 บทวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การสร้างกฎหมายกลางสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -- 7.1 บทสรุป -- 7.2 ข้อเสนอแนะ.

9789747725759


สาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2754 / .น63 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544