ไพโรจน์ วายุภาพ.

คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ไพโรจน์ วายุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012] - 259 หน้า.

บทนำ -- ภาค 1 ระบบศาล -- ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- บทที่ 1 ศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม -- ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ชั้นของศาล และศาลในแต่ละชั้น -- ส่วนที่ 4 แผนกและหน่วยงานในศาลต่าง ๆ -- ส่วนที่ 5 การจัดตั้งและยุบเลิกศาล -- ส่วนที่ 6 ที่ตั้งศาล -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของศาล -- ส่วนที่ 2 เขตศาลที่จะรับคำฟ้อง -- ส่วนที่ 3 เขตศาล -- ส่วนที่ 4 เขตอำนาจศาลกรณีพิเศษ -- บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 ผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 2 ผู้พิพากษาอาวุโส -- ส่วนที่ 3 ผู้พิพากษาประจำศาล -- ส่วนที่ 4 ดะโต๊ะยุติธรรม -- ส่วนที่ 5 ผู้พิพากษาสมทบ -- บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล -- บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษาคนเดียว -- ส่วนที่ 2 องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี -- บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา -- บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดีและการโอนสำนวนคดี -- รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา -- ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544.

9786162690914


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
ศาล -- ไทย.
ผู้พิพากษา -- ไทย.
เขตอำนาจศาล -- ไทย.

KPT1572 / .พ94 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544