นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, 2517-

ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย / Dhammadhipateyya (the supremacy of righteousness) as a tool for democracy development in Thai society นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. - [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 [2012] - ก-ช, 106 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.


พุทธศาสนากับการเมือง -- ไทย.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

BQ4570.ก55 / น246 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544