ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2548 / กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2549 [2006] - 254 หน้า : ภาพประกอบ.

ส่วนที่ 1 ผลงานวิจัย -- 1.1 ความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึงปากแม่น้ำบางประกง / โดย มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงศ์ -- 1.2 ความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนในบริเวณเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / โดย มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงศ์ -- 1.3 ความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน จังหวัดสมุทรสาคร / โดย วัลยา ชนิตตาวงศ์ และมงคล ไชยภักดี -- 1.4 การติดตามการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและการกระจายของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ระหว่างปี 2531-2548 ในบริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และใกล้ที่ทำการเขตพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี / โดย มัทนา ศรีกระจ่าง และสมโภชน์ ศรีโกสามาตร -- 1.5 การสำรวจเพื่อกำหนดจุดและความกว้างของทางเดินสัตว์ป่าข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณกิโลเมตรที่ 27-29 ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋และอุทยานแห่งชาติทับลาน / โดย มัทนา ศรีกระจ่าง -- 1.6 การประเมินความหนาแน่นเสือโคร่งโดยสุ่มตัวอย่างจับซ้ำด้วยภาพถ่ายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / โดย ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ และคณะ -- 1.7 อาหารของตุ๊กแกบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย / โดย สีฟ้า ละออง และวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต 1.8 การทำรังวางไข่ของนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ -- 1.9 On the incident of infanticide in wild elephants / by Sawai Wanghongsa and others -- 1.10 การเลือกที่เกาะนอนของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) ที่อาศัยอยู่ในวัดหลวงพรมมาวาส จังหวัดชลบุรี / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- 1.11 การเสียชีวิตของช้างป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระหว่างปี 2539-2549 / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.12 ประชากรและลักษณะทางประชากรของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) ที่อาศัยอยู่ในวัดหลวงพรมมาวาส จังหวัดชลบุรี / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- 1.13 ทำไมช้างป่าจึงออกหากินนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าเขาอ่างฤาไน / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.14 การประเมินคุณค่าด้านสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่าแซะ : กรณีศึกษาสัตว์ป่าขนาดเล็ก / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย -- 2.1 การศึกษาสถานภาพ และการแพร่กระจายของประชากรนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ และคณะ -- ส่วนที่ 3 บทความวิชาการ -- 3.1 นกอพยพในประเทศไทย (Migratory bird of Thailand) / โดย วัลยา ชนิตตาวงศ์ และมงคล ไชยภักดี -- 3.2 เทคนิคการศึกษาช้างป่า : ส่วนที่ 4 สถิติสำหรับการศึกษาช้างป่า / โดย ไสว วังหงษา -- 3.3 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ป่า / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง และวิยะดา แจ่มจำรูญ.

9742860513


การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- ไทย.
สัตว์ -- ไทย.

QL84.5.ท9 / ผ426 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544