ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2551 / กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2552 [2009] - ii, 194 หน้า : ภาพประกอบ.

ส่วนที่ 1 ผลงานวิจัย -- 1.1 บ้านของสัตว์ป่าไทยในศตวรรษที่ 21 : ภาพสะท้อนกรณีศึกษาระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในภาคเหนือและภาคตะวันตก = Large mammal's habitation in the 21century : an image in the mirror of large mammal project between protected areas in the North and the West of Thailand / โดย บุษบง กาญจนสาขา ... [และคนอื่น ๆ] -- 1.2 ประชากรและการแพร่กระจายของชะนีมือขาวในกลุ่มป่าเขาบรรทัด / โดย ศิริพร ทองอารีย์ และ สุทธิรักษ์ หนองแก้ว -- 1.3 แมวลายหินอ่อนสัตว์ป่าสงวนของไทยกับข้อมูลที่ยังต้องติดตาม? / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- 1.4 สถานการณ์ของนากใหญ่จมูกขนในป่าพรุโต๊ะแดง = Situation of the hairy nosed otter in Pru Toa Daeng peat swamp forest / โดย บุษบง กาญจนสาขา -- 1.5 ภาวะเจริญพันธุ์และการเจริญเติบโตของกระจงควายในกรงเลี้ยง = Age at sexual maturity and growth of greater mouse deer (Tragulus napu) / โดย โกวิทย์ สันตระจิตร -- 1.6 การศึกษาความหลากชนิดของนกในบึงบอระเพ็ดหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในปี พ.ศ. 2549 / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ ... [และคนอื่น ๆ] 1.7 การศึกษาประชากรและการแพร่กระจายของนกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus) ในประเทศไทย / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี -- 1.8 การศึกษาประชากรนกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus) บริเวณสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี -- 1.9 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของช้างป่า = Elephas maximus linnaeus, 1758) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และ สุธีร์ ลอยมา -- ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย -- 2.1 โครงการ ศึกษานิเวศวิทยาและศักยภาพทางเศรษฐกิจของนกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) / โดย สีฟ้า ละออง -- 2.2 การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง และ วิยะดา แจ่มจำรูญ -- ส่วนที่ 3 บทความ -- 3.1 การจำแนกลิงลมหรือนางอายในประเทศไทย / โดย สีฟ้า ละออง -- 3.2 แนวทางในการป้องกันการรบกวนจากนกพิราบ / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี.


การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- ไทย.
สัตว์ -- ไทย.

QL84.5.ท9 / ผ426 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544