ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว / คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว : ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553] [2010] - 257 หน้า : ภาพประกอบ.

FAC-PM-01 ขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 1 -- FAC-PM-02 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2 -- FAC-PM-04 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนโรงงาน -- FAC-PM-05 ขั้นตอนการดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีของโรงงานที่ครบกำหนดชำระ -- FAC-WI-01 วิธีการปฏิบัติงานการสรุปผลการดำเนินงานของ อปท. -- FAC-WI-02 วิธีการปฏิบัติงานการสรุปผลแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด -- FAC-WI-03 วิธีปฏิบัติงานการประเมินแรงม้าเครื่องจักร -- FAC-WI-04 วิธีปฏิบัติงานการออกเลขทะเบียนโรงงานและเลขที่ใบรับแจ้งใบอนุญาต -- FAC-WI-05 วิธีปฏิบัติงานการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 -- FAC-WI-08 วิธีปฏิบัติงานการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี -- FAC-WI-09 วิธีปฏิบัติงานการออกใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน -- FAC-WI-12 วิธีปฏิบัติงานการคัดสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 --บทสรุปข้อควรระมัดระวังในการดำเนินงาน -- ภาคผนวก เอกสารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนอนุญาต --ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กรณีการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2) -- ข้อหารือค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศโรงงาน ผ่านเครือข่าย Internet -- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 -- บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม.


กฎหมายโรงงาน -- ไทย.

KPT3272 / .ข63 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544