การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย / คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : กรม, 2553 [2010] - 105 หน้า : ภาพประกอบ.

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจ อปท. เป็นนายตรวจชั่งตวงวัด -- พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 -- กฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียน เครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546 (เฉพาะเครื่องชั่งสปริง) -- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด -- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. 2552 -- ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรอง เครื่องชั่งสปริงของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2550 -- ประกาศกรมการค้าภาย เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริง -- ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริงแบบหน้าปัดเดียว -- แบบรายงานผลการตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง -- ใบยึดเครื่องชั่งตวงวัด -- คู่มือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง.


ระบบน้ำหนักและการวัด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ระบบน้ำหนักและการวัด -- ไทย.

KPT3257 / .ก964 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544