สามารถ วราดิศัย.

คู่มือปฏิบัติราชการทางปกครอง : ฉบับใช้งาน / พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สามารถ วราดิศัย. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012] - 232 หน้า.

บททั่วไป (มาตรา 1-6) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) กำหนดการดำเนินการที่เป็นคำสั่งทางปกครอง -- หมวด 1 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครอง (มาตรา 7-11) -- ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ. 2541 -- หมวด 2 คำสั่งทางปกครอง (มาตรา 12-63) -- ตัวอย่างใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) -- ตัวอย่างใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร(แบบ อ.2) -- ส่วนที่ 1 เจ้าหน้าที่ (มาตรา 12-20) -- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำคัดค้านการพิจารณาคำคัดค้านและการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำคัดค้านกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 คู่กรณี (มาตรา 21- 25) -- ส่วนที่ 3 การพิจารณา (มาตรา 26-33) -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ หรือการยอมรับเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้คำสั่งทางปกครองในบางกรณีซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแจ้ง หรือไม่สมควรแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริง หรือให้คู่กรณีโต้แย้งก่อนทำการคำสั่งทางปกครอง เป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งคู่กรณีทราบข้อเท็จจริง หรือข้อโต้แย้งก่อนทำคำสั่งทางปกครอง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 23417 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติสำหรับนายทะเบียนอาวุธปืนฯ ก่อนมีคำสั่งทางปกครองลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดู หรือการจัดทำสำเนาเอกสาร -- ส่วนที่ 4 รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง (มาตรา 34-43) -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง -- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 11711 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งทางปกครองลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 -- แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งคู่กรณี กรณีจะมีคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- แบบตัวอย่างคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ที่กระทบถึงสิทธิคู่กรณีตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 10426 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีนายทะเบียนท้องที่มีคำสั่งทางปกครองลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 -- แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งคู่กรณี กรณีจะมีคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แบบตัวอย่างคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่องให้ (กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) พักหน้าที่ -- คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ 1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง -- คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครอง ที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง -- ส่วนที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (มาตรา 44-48) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) กำหนดผู้มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ -- ส่วนที่ 6 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง (มาตรา 49-53) -- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการเพิกถอนประกาศแต่งตั้งคณะเทศมนตรี (เรื่องเสร็จที่ 524/2551) -- ส่วนที่ 7 การขอให้พิจารณาใหม่ (มาตรา 54) -- ส่วนที่ 8 การบังคับทางปกครอง (มาตรา 55-63) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) กำหนดการมอบอำนาจในการดำเนินการพิจารณาใช้บังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำคำสั่งทางปกครอง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) กำหนดผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง -- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804/808 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (เรื่องเสร็จที่ 183/2544) -- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง (เรื่องเสร็จที่ 494/2544) -- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครองในกรณีที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม -- หมวด 3 ระยะเวลาและอายุความ (มาตรา 64-67) -- หมวด 4 การแจ้ง (มาตรา 68-74) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้คำสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นมีผล เมื่อได้แจ้ง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) กำหนดเจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่ผู้รับไม่ยอมรับ หรือไม่มีผู้รับ -- หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา 75-84) -- บทเฉพาะกาล (มาตรา 85-87) -- ภาคผนวก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.

9786162691010


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2732 / .ส638 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544