จีรพงศ์ วัฒนะรัตน์.

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการวิจัย / วิจัยโดย คณะทำงานโครงการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ; จีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ หัวหน้าคณะทำงาน ; พิญชา มิ่งสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ] คณะทำงาน. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555 [2012] - v, 192 หน้า.


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการสามัญ --อำนาจและหน้าที่.

JQ1747 / .จ65 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544