การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านการศึกษาและนานาชาติ / การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 22-23 มีนาคม 2555 กลุ่มวิชาด้านการศึกษาและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2555 [2012] - 569 หน้า : ภาพประกอบ.

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกหัดทบทวนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคโครงงานเป็นฐาน / ขนิษฐา คนกล้า -- การพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี / จารุวรรณ เพ็ญสุข -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก / จิณณวัตร ปะโคทัง -- องค์ประกอบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / จิราวรรณ บุญศรีวงษ์ -- การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง มงคล 38 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี / เชาวลา สุภชัยพานิชพงศ์ -- ความสุขของอาจารย์ / ฐานิกา บุษมงคล -- ผลการใช้ชุดการสอนวิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า ตามแนวคิดทฤษฎีการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ฐิติมา กุลณาวรรณ -- ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา / ณัฐทยา นวไตรลาภ -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดีโอสาธิตร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางงานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ณัฐนี วัฒชัยยิ่งยง สภาพและปัญหาความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง / ทัศณี คำแก้ว -- ผลการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ทัศนา ประสิทธิเขตรกิจ -- การนำแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทย ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ทิพจุฑา สุภิมารส -- การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ / ธงชัย วงศ์วิโรจน์ -- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด / ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ -- การศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย / ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล -- การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ประกอบชุดฝึกวิชา ดิจิตอลเบื้องต้น - ประภาส พุ่มพวง -- การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้า / ประสงค์ หอมจันทร -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูผู้สอนทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / ประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง -- การพัฒนาต้นแบบศูนย์บริการและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยการประสานพลังความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น / ปิยพงษ์ สุเมตติกุล การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเว็บ โดยใช้รูปแบบระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลายเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เทคนิคเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ / ฝนทิพย์ เพชรจำรัส -- ปัจจัยเกี่ยวกับตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตจังหวัดพิษณุโลก / พรสวรรค์ แผลงศร -- การพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองสนับสนุนเทคนิคการทำงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาผ่านโปรแกรม Moodle / พัชรินทร์ เทพวงษ์ -- ผลการใช้ชุดการสอน เรืองวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ / พัทธยา ชุมสงคราม -- การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ / เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว -- ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในการจัดการเรียนการสอน เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี / เพยาว์ ตนดี -- ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี / มิเรียม ซุ้นสุวรรณ์ การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา / ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแจกแจงปกติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ / วราภรณ์ สังข์วรกุล -- ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี / วาทินี แสนทวี -- กลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาเอกชนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ / วาสนา ศรีไพโรจน์ -- ผลการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองสี่มหาราชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ จังหวัดตาก / วิภาดา ต๊ะวงศ์ -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย เรื่อง การใช้บริการหอสมุดกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / วิลาสินี สำเนียง -- ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวควบคู่กับสื่อรูปภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านถ้ำ จังหวัดเชียงใหม่ / วิไลวรรณ์ อนันต๊ะ -- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโลหะ / วุฒิเดช พันธะปลิว -- กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ / แววตา ชลรัตน์ -- การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก / ศิริขวัญ นันทวงษ์ การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานที่มีประสิทธิผลของครู / สมจิต สงสาร -- การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สรวิศ เตชะอมรกุล -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประหยัดสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / สุภาวดี ธรรมโชติ -- การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องคลื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / อนันต์ จันทร์เสงี่ยม -- บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง ทักษะการใช้อาวุธปืนพก / ร้อยตำรวจโทอรรถพนธ์ พูลศิริ -- การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่อิงบริบทท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ / Omsin Jatuporn -- รูปแบบการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร / อาภิสรา น้อยบุรี -- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสิทธิผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส / อารินดา ตอหะ -- Technology acceptance of online social network for academic purpose / Sarote Sithikiatsakul The effectiveness of community college education in Thailand / Kawin Onkaew -- TitleProposed policy for international education of Rajabhat University / Prapaporn Boonplord.


การศึกษา -- การประชุม.
การศึกษา -- สาระสังเขป.

LA1221 / .ก626 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544