การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม = Chemical sound management / Chemical sound management คณะผู้จัดทำ จารุพงศ์ บุญ-หลง ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, [2554?] [2011?] - 40 หน้า.

1 การใช้สารเคมีเกษตรและอุตสาหกรรม -- 2 ความเป็นพิษของสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม -- 3 การขึ้นทะเบียนและการควบคุมสารเคมี -- 4 การกำหนดฉลากของสารเคมี -- 5 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของสารเคมีอันตราย -- 6 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมในประเทศไทยและกรณีตัวอย่าง -- 7 ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุอันตราย -- 8 การกำจัดของเสียอันตราย -- 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.


สารเคมี -- การจัดการ.
สารเคมี -- การวัดความปลอดภัย.

TP149 / .ก642 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544