เกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน / โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2549 [2006] - 114 หน้า. - เอกสารชุดความรู้ ; ลำดับที่ 2 . - เอกสารชุดความรู้ (โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน) ; ลำดับที่ 2. .

บทที่ 1 ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์ -- บทที่ 2 หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ -- บทที่ 3 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -- บทที่ 4 เกษตรอินทรีย์กับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค -- บทที่ 5 เกษตรอินทรีย์กับสภาวะแวดล้อม -- บทที่ 6 เศรษฐกิจการค้ากับความยั่งยืน -- บทที่ 7 ข้อเสนอแนะทางนโยบายการผลิตและการค้าเกษตรอินทรีย์.

9749980832


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

S605.5 / .ก753 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544