พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-

กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. - พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012] - ก-ป, 479 หน้า.

แก้ไขและปรับปรุงจาก: กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน.

บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วย สิทธิ และเสรีภาพ -- บทที่ 2 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของรัฐ ศาสนา การปกครอง การยุติธรรม -- บทที่ 3 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อชื่อเสียง การละเมิด การละเมิดอำนาจศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว -- บทที่ 4 สื่อสารมวลชนกับสิทธิได้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 -- บทที่ 5 รัฐกับสื่อสารมวลชน -- ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อภาครัฐ -- ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อภาคเอกชน -- บทที่ 6 สื่อสารมวลชนกับการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์.

9789742035501


สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทย.

PN4748 / .พ62 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544