พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / รวมกฎหมายคดีปกครอง คณะวิชา The Justice Group. - ฉบับจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ. 2555. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2555 [2012] - 279 หน้า.

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- หมวด 1 การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง -- หมวด 2 ตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- หมวด 5 สำนักงานศาลปกครอง -- บทเฉพาะกาล -- ภาคผนวก ระเบียบ และ ประกาศที่สำคัญบางส่วนของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง -- ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 -- ภาค 1 บททั่วไป -- ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น -- หมวด 1 การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง -- หมวด 1/1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- หมวด 2 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสรุปสำนวน -- หมวด 4 การรับฟังพยานหลักฐาน -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- หมวด 6 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง -- หมวด 7 การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด.

9786162600319


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.
ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2764.ก28 / 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544