คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับประชาชน = International law handbook : หนังสือกฎหมายเพื่ออาจาริยบูชา แด่ อาจารย์นพนิธิ สุริยะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี พ.ศ. 2554 / หนังสือกฎหมายเพื่ออาจาริยบูชา แด่ อาจารย์นพนิธิ สุริยะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี พ.ศ. 2554 International law handbook [คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2555 [2012] - 272 หน้า : ภาพประกอบ.

1 กฎหมายระหว่างประเทศ : รูปร่าง หน้าตา และที่มาเป็นอย่างไร? / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- 2 กฎหมายระหว่างประเทศสัมพันธ์กับกฎหมายไทยได้อย่างไร? / เขียนโดย นพนิธิ สุริยะ -- 3 ใครฟ้องคดีต่อศาลโลกได้บ้าง? / เขียนโดย เบญญา วงศ์สวรรค์ -- 4 ไม่ไปศาลโลก ไปอนุญาโตตุลาการแทนได้หรือไม่? / เขียนโดย ปรากรณ์ สิริพรโอภาส -- 5 องค์การระหว่างประเทศ คือ อะไร? / เขียนโดย วิศรุต สำลีอ่อน -- 6 ประชาคมอาเซียน : มองอนาคตของประเทศไทยและเพื่อนบ้าน? / เขียนโดย วิทยา ฟองวาสนาส่ง -- 7 ฉันก็คนเหมือนกันนะ : ทำไมถึงทำกับฉันได้? / เขียนโดย พอหทัย สิทธิยศ -- 8 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับคนน่าสนใจ : ตำราของศาสตราจารย์ ดร.มาร์ติน โวล์ฟ / เขียนโดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- บทส่งท้าย การพัฒนาวิชากฎหมายระหว่างประเทศในประเทศไทย : จากกฎหมายเพื่อรับรองอำนาจอธิปไตยของรัฐสู่กฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน / เขียนโดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- ภาคผนวก 1 เล่าให้ครบแล้วขบกันต่อ : คำพิพากษาศาลโลก คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505 / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- 2 กฎบัตรอาเซียน / รวบรวมโดย ฐิติรัฐ ว่องแก้ว -- 3 โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน / เรียบเรียงโดย ฐิติรัฐ ว่องแก้ว -- 4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 / แปลโดย นพนิธิ สุริยะ -- 5 อาจาริยบูชา-Liber amicorum / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปรียวงศ์.

9789744666103


กฎหมายระหว่างประเทศ.

KZ3410 / .ค743 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544