วารสารวิชาการ รพีจันทรา'55 / รพีจันทรา'55 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ; บรรณาธิการ เจนพล ทองยืน. - นนทบุรี : 2555 [2012] สัมปชัญญะ, - 218 หน้า : ภาพประกอบ.

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย / เอกพงษ์ สารน้อย -- คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา -- หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- การบังคับใช้กฎหมายไทย / อธิราช มณีภาค -- การตีความกฎหมาย = Interpretation of law / เจนพล ทองยืน -- ปัญหาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ภูริชญา วัฒนรุ่ง -- หลักพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / พันตำรวจโทสมนึก เขมทองคำ -- "ข่มขืนเมียเด็กๆ ไม่ผิดกฎหมาย" / กรณัท สร้อยทอง -- รื้อฟื้นคดีอาญาใหม่ ทำได้หรือไม่ / สราวุธ เบญจกุล -- แบบของการหมั้น / พัชมณ ใจสอาด -- สิทธิในการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน / วิมลศิริ ชำนาญเวช -- การผสมเทียมและการอุ้มบุญ / พิเศษ กุลพล พลวัน -- ข้อพิจารณาในการรับบุตรบุญธรรม / พรชัย สุนทรพันธุ์ -- แผนชำระหนี้ : ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย / เอื้อน ขุนแก้ว -- การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา/ จเร พันธุ์เปรื่อง วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย / ทวี ประจวบลาภ -- มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยธุรกิจขายตรง / คณาธิป ทองรวีวงศ์ -- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ประพจน์ คล้ายสุบรรณ -- ปัญหาทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ / ภูมิ มูลศิลป์ -- กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลกระทบต่อการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยไปสหภาพยุโรป / กาญจนา ปาณะสิทธิ์ -- มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-widlife enforcement network) หรือ อาเซียนเวน (ASEAN-WEN) / อัครเดช มณีภาค -- มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ -- ประมวลภาพกิจกรรมชีวิตนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / พิชญา ราญสระน้อย.


ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463.


กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .ว655 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544