วิลกินสัน, ริชาร์ด จี.

ความ(ไม่)เท่าเทียม / โดย Richard Wilkinson and Kate Pickett ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2555 [2012] - 445 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: The spirit level : why equality is better for everyone.

ภาคแรก สำเร็จด้านวัตถุ ล้มเหลวด้านสังคม -- บทที่ 1 จุดจบแห่งยุค -- บทที่ 2 ความจนหรือความเหลื่อมล้ำ -- บทที่ 3 ความเหลื่อมล้ำเข้ามาประชิดเราอย่างไร -- ภาคสอง ราคาของความเหลื่อมล้ำ -- บทที่ 4 ชีวิตชุมชนและความสัมพันธ์ทางสังคม -- บทที่ 5 สุขภาพจิตและการใช้ยา -- บทที่ 6 สุขภาพกายและอายุขัย -- บทที่ 7 โรคอ้วน: ช่องว่างรายได้ยิ่งห่าง รอบเอวยิ่งกว้าง -- บทที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา -- บทที่ 9 แม่วัยรุ่น: ผลิตซ้ำความขาดแคลน -- บทที่ 10 ความรุนแรง: การได้รับความนับถือ -- บทที่ 11 การจองจำและลงโทษ -- บทที่ 12 การเลื่อนชั้นทางสังคม: โอกาสที่เหลื่อมล้ำ -- ภาคสาม สังคมที่ดีกว่าเดิม -- บทที่ 13 สังคมป่วย -- บทที่ 14 มรดกทางสังคมของเรา -- บทที่ 15 ความเท่าเทียมกับความยั่งยืน -- บทที่ 16 สร้างอนาคต -- ปัจฉิมลิขิต: การวิจัยเจอการเมือง -- กองทุนเท่าเทียม -- ภาคผนวก แหล่งข้อมูลสำหรับดัชนีปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคม.

9786163058430


ความเสมอภาค.
การกระจายรายได้.
การเลื่อนฐานะทางสังคม.
คุณภาพชีวิต.
นโยบายสังคม.

HM821 / .ว642 2555

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)