การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง : วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบทไทย / ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555 [2012] - 243 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167667102


การเลือกตั้ง -- ไทย.
พรรคการเมือง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1749.ก5 / ก626 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544