สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / สมชัย ทีฆาอุตมากร. - [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2555 [2012] - 536 หน้า.

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 -- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2539 ถึง ปัจจุบัน -- ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต (ปรับปรุงตามบทกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน)

9789748512778


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทย.
เด็ก -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
ความรุนแรงในครอบครัว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT4720 / .ส426 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544