การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555 [2012] - x, 123 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม . - ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม. .

บทสรุปผู้บริหาร -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในต่างประเทศ -- บทที่ 3 ทบทวนแนวทางการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย -- บทที่ 4 การศึกษาเรื่องต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก -- บทที่ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย -- ภาคผนวก การศึกษาต้นทุนสังคมของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในสาขาการผลิตต่าง ๆ.


การลดก๊าซเรือนกระจก -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
การลดก๊าซเรือนกระจก -- ไทย.

HC445.ฮ9ม4 / ก614 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544