สรณ์ สุวรรณโชติ, 2522-

การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำนายความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศโดยแบบจำลองคุณภาพอากาศ AERMOD ด้วยวิธีการนำเข้าข้อมูลอากาศชั้นบนที่ต่างกัน = Comparative study on air pollution concentrations predicted from AERMOD air quality model by using different methods of creating the upper air data : รายงานฉบับสมบูรณ์ / Comparative study on air pollution concentrations predicted from AERMOD air quality model by using different methods of creating the upper air data โดย สรณ์ สุวรรณโชติ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554 [2011] - 52 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่สี.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553.


มลพิษทางอากาศ -- ไทย -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
คุณภาพอากาศ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.

TD883.7.ท9 / ส35 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544