แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล. เล่ม 2 / อภิญญา เพียรพิจารณ์ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 12. - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2553 [2010] - 487 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2541.

บทที่ 1 การดูแลช่วยเหลือป้องกันบุคคลที่ได้รับภยันตราย -- บทที่ 2 การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร -- บทที่ 3 การให้ความรู้แก่บุคคลเกี่ยวกับการบริหารยา -- บทที่ 4 การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระ -- บทที่ 5 การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ -- บทที่ 6 การรับใหม่และจำหน่ายผู้ป่วย -- บทที่ 7 การดูแลช่วยเหลือและเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจชนิดต่าง ๆ และการเก็บสิ่งส่งตรวจ -- บทที่ 8 การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ -- บทที่ 9 การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมและผู้ป่วยถึงแก่กรรม.

9747787016 9789747787016


การดูแลด้านการพยาบาล.

WY100 / .น852 2553 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544