ไขรหัสลับท้องถิ่นสไตล์ out of the box / คณะผู้จัดทำ อรทัย ก๊กผล ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012] - 117 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

บทนำ -- ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง -- ด้านภูมิทัศน์ -- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต -- ด้านศิลปวัฒนธรรม -- ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.

9789744496478


การปกครองท้องถิ่น.

JS78 / .ข945 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544