มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน = Standard for the conservation of ancient monuments / Standard for the conservation of ancient monuments กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ; คณะผู้จัดทำ วสันต์ วรรณวโรทร ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ; คณะผู้จัดทำ สุรพล นาถะพินธุ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, [2552?] [2009?] - ก-ค, 340 หน้า : ภาพประกอบ. - ลำดับที่ 405 .

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ -- บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานด้านการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ -- บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา -- บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐาน -- ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- ภาคผนวก ข กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน -- ภาคผนวก ค หน่วยงานของสำนักงานศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม -- ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร -- ภาคผนวก จ ตัวอย่างโครงการการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น -- ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างแบบฟอร์มการสำรวจแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งโบราณสถาน -- ภาคผนวก ช ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร โครงการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี กรณีของบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.


พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- การจัดการ.


ไทย -- โบราณวัตถุสถาน -- งานสะสมและการอนุรักษ์.

DS567 / .ม655 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544