สาวิตรี สุขศรี.

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? : งานวิจัยหัวข้อ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น / ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น Impact of the Cmputer-related Cime Act 2007 and state policies on the right to freedom of expression คณะวิจัย สาวิตรี สุขศรี, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา ; ผู้แปล กัปตัน จึงธีรพานิช ... [และคนอื่น ๆ] = Computer crime? : research title: Impact of the Cmputer-related Cime Act 2007 and state policies on the right to freedom of expression / Sawatree Suksri, Siriphon Kusonsinwut, Orapin Yingyongpathana ; translators Kaptan Jungteerapanich ... [et al.]. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2555 [2012] - 712 หน้า : ภาพประกอบ.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง -- ผลการศึกษาภาคที่ 1 -- บทที่หนึ่ง การศึกษาสถิติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจากมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ให้บริการหรือดูแลสื่อออนไลน์ -- บทที่สอง การศึกษากฎหมาย แนวนโยบายแห่งรัฐ ปฏิกิริยาภาคประชาชนต่อกรณีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ : กฎหมายไทย กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่สาม กฎหมายเยอรมัน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่สี่ กฎหมายสหรัฐอเมริกา กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่ห้า กฎหมายจีน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่หก กฎหมายมาเลเซีย กับเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่เจ็ด วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายสี่ประเทศ -- บทที่แปด ข้อเสนอแนะ. Executive summary -- Introduction -- Part 1 Chapter 1: Statistical Study and Survey of the Opinions of State Officials and Online Media Service Providers regarding Enforcement of the Computer-related Crime Act 2007 -- Quantitative Study: Statistics on the restriction of data dissemination or blocking of website access -- Statistics on Prosecutions under the Computer-related Crimes Act 2007 -- Qualitative Study: Summary of the study on qualitative impact -- Part 2 Chapter 2: Comparative Study of the Laws, State Policy and Civil Reaction on Freedom of Expression in Online Media in Thailand and those of Other Countries -- Thai laws and online media freedom -- Guarantee of Freedom of Expression under the Thai Constitution -- History of the Computer-related Crime Act 2007 -- Problems of the Computer-related Crime Act 2007 with respect to Freedom of Expression State Policies Regarding the Freedom of Expression on Online Media -- Reactions and responses among people's movements and civil society sector toward state's laws and policies of the state affecting online media freedom -- Chapter 3: Legal Comparison: Thailand, Germany, United States, China and Malaysia -- Principles of protecting online media rights and freedoms -- Contents and types of opinion where dissemination or expression is forbidden -- Types of legislation that limit freedoms of online Media -- Characteristics of legislation that restricts freedom in online media -- Duties, liabilities and penalties of intermediaries or online media service providers -- Comparisons of state policies and practices -- Comparison of Public Reaction -- Chapter 4: Recommendations -- Legal Recommendations -- Policy Recommendations -- Recommendations for Internet Service Providers and Users.

9786169146308


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อินเตอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- ไทย.
เสรีภาพในการแสดงออก -- ไทย.
คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- เยอรมนี.
อินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- เยอรมนี.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- เยอรมนี.
เสรีภาพในการแสดงออก -- เยอรมนี.
คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกา.
อินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกา.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- สหรัฐอเมริกา.
เสรีภาพในการแสดงออก -- สหรัฐอเมริกา.
คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- จีน.
อินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- จีน.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- จีน.
เสรีภาพในการแสดงออก -- จีน.
คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- มาเลเซีย.
อินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- มาเลเซีย.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- มาเลเซีย.
เสรีภาพในการแสดงออก -- มาเลเซีย.
Computers -- Law and legislation -- Thailand.
Internet -- Law and legislation -- Thailand.
Computer crimes -- Thailand.
Freedom of expression -- Thailand.
Computers -- Law and legislation -- Germany.
Internet -- Law and legislation -- Germany.
Computer crimes -- Germany.
Freedom of expression -- Germany.
Computers -- Law and legislation -- United States.
Internet -- Law and legislation -- United States.
Computer crimes -- United States.
Freedom of expression -- United States.
Computers -- Law and legislation -- China.
Internet -- Law and legislation -- China.
Computer crimes -- China.
Freedom of expression -- China.
Computers -- Law and legislation -- Malaysia.
Internet -- Law and legislation -- Malaysia.
Computer crimes -- Malaysia.
Freedom of expression -- Malaysia.

จีนศึกษา

KPT80.ค53 / ส656 2555

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)