ผ่องพรรณ อรุณแสง.

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549 [2006] - ก-ฐ, 393 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548.

บทที่ 1 แนวคิดของระบบไหลเวียนเลือด -- บทที่ 2 อาการและอาการแสดงที่สำคัญของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด -- บทที่ 3 การประเมินทางการพยาบาล -- บทที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญสำหรับพยาบาล : ภาวะหัวใจล้มเหลว -- บทที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวสำหรับพยาบาล -- บทที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด.

9749297253


โรคหัวใจและหลอดเลือด -- การพยาบาล.

WY152.5 / .ผ523 2549

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)