สุขภาพดี ชีวีสดใส อนาคตก้าวไกล = Better health better life bright future : สรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 / Better health better life bright future กองบรรณาธิการ บุญเอื้อ ยงวานิชากร ... [และคนอื่น ๆ]. - นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554 [2011] - 142 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.

ปาฐกถาพิเศษ/บรรยาย/อภิปราย -- โครงการพระราชดำริ เพื่อคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย -- วิถีชีวิตธรรมชาติ สู่สุขภาพพอเพียง -- การประเมินความเปราะบางด้านสุขภาพและการปรับตัวด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ -- Health care without harm : concept and applications -- วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก-ทางรอดของหญิงไทย -- ชั่วโมงพิเศษ-- เพื่อคนพิเศษ -- การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เรื่องวุ่นที่ป้องกันได้ -- เสวนาวิชาการ -- การลดการใช้สารปรอทในสถานบริการสาธารณสุข -- วิกฤตอนาคต : สุขภาพและสิ่งแวดล้อม -- HIA : ความท้าทายใหม่ของภาคประชาชนและท้องถิ่น -- สุขภาพช่องปากกับสุขภาพองค์รวม : ปริทันต์อักเสบในหญิงตั้งครรภ์กับความเสี่ยงการเป็นเบาหวานและทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย -- พัฒนาการเด็กกับสารไอโอดีน -- ผลกระทบและการดูแลสุขภาพจากภาวะโลกร้อน -- ท้องไม่พร้อม : ความท้าทายสู่การปฏิบัติ -- ควงคู่ไปฝากท้อง ลูกเราสองปลอดภัย -- แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สู่แผนสุขภาพชุมชน -- เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ-- สู่สากล -- การจัดการสุขภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -- สุขภาพดี-- ด้วยวิถีคุณธรรม.


การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย -- การประชุม.
สุขภาพ -- ไทย -- การประชุม.

WA546.JT3 / ก6365 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544