ฉัตรรัตน์ หิรัญเชาวิวัฒน์, 2495-

ปัญหาการเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ศึกษากรณีจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล / Problem of personal income tax evasion by case study of "an ordinary partnership of group of person who are not legal entities" ฉัตรรัตน์ หิรัญเชาวิวัฒน์. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, [2554] [2011] - ก-ญ, 59 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.


การหนีภาษี -- ไทย.
การหนีภาษี.
หุ้นส่วน -- ไทย.
หุ้นส่วน.

KPT3695 / .ฉ634 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544