คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 / [บรรณาธิการ นภดล ช. สรพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2004/ editors, Nophadol J. Soraphong ... [et al.]. - Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2008 [2551] - 297 หน้า.

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2004 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1-24/2547 (Dated 8th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2547 (Dated 15th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26/2547 (Dated 22nd January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27/2547 (Dated 29th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 28/2547 (Dated 12th February B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29-30/2547 (Dated 19th February B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31 /2547 (Dated 2nd March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32-34/2547 (Dated 11th March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35/2547 (Dated 16th March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2547 (Dated 23rd March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2547 (Dated 30th March B.E. 2547 (2004)) Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38-39/2547 (Dated 8th April B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40/2547 (Dated 20th April B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2547 (Dated 6th May B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42/2547 (Dated 13th May B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 43/2547 (Dated 1st June B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2547 (Dated 3rd June B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45-46/2547 (Dated 6th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2547 (Dated 6th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2547 (Dated 13th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49/2547 (Dated 29th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2547 (Dated 19th August B.E. 2547 (2004)) Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2547 (Dated 19th August B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 52-53/2547 (Dated 26th August B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2547 (Dated 31st August B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 55/2547 (Dated 14th September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2547 (Dated 14th September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2547(Dated 21st September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58/2547 (Dated 23rd September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 59/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 60/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 61/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 62/2547 (Dated 14th October B.E. 2547(2004)) Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2547 (Dated 21st October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 64/2547 (Dated 4th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 65-82/2547 (Dated 9th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 83/2547 (Dated 11th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 84/2547 (Dated 16th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 85/2547 (Dated 23rd November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 86/2547 (Dated 7th December B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 87/2547 (Dated 16th December B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 88/2547 (Dated 16th December B.E. 2547 (2004)) สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 -- คำวินิจฉัยที่ 1-24/2547 (วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2547 (วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 26/2547 (วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 27/2547 (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 28/2547 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 29-30/2547 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2547 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 32-34/2547 (วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 35/2547 (วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2547 (วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2547 (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 38-39/2547 (วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 40/2547 (วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 41/2547 (วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 42/2547 (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 43/2547 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2547 (วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 45-46/2547 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 47/2547 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 48/2547 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 49/2547 (วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2547 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2547 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 52-53/2547 (วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547) คำวินิจฉัยที่ 54/2547 (วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 55/2547 (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 56/2547 (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2547 (วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 58/2547 (วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 59/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 60/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 61/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 62/2547 (วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2547 (วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 64/2547 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 65-82/2547 (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 83/2547 (วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 84/2547 (วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 85/2547 (วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 86/2547 (วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 87/2547 (วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 88/2547 (วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547).


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดี.
Constitutional law -- Thailand -- Cases.

KPT2620.ก49 / 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544