คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 / [บรรณาธิการ ปัญญา อุดชาชน ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2005 / editors, Punya Udchachon ... [et al.]. - Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2009 [2552] - 275 หน้า.

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2005 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2548 (Dated 6th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2548 (Dated 6th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2548 (Dated 6th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2548 (Dated 18th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5-26/2548 (Dated 20th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27-28/2548 (Dated 20th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29/2548 (Dated 1st February B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 30/2548 (Dated 1st February B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31/2548 (Dated 8th February B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32/2548 (Dated 3rd March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 33/2548 (Dated 10th March B.E. 2548 (2005)) Summary of the Constitutional Court Ruling No. 34/2548 (Dated 10th March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35/2548 (Dated 22nd March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2548 (Dated 29th March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2548 (Dated 31st March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38/2548 (Dated 31st March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 39/2548 (Dated 31st March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40/2548 (Dated 5th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2548 (Dated 7th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42/2548 (Dated 7th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 43/2548 (Dated 26th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2548 (Dated 26th April B.E. 2548 (2005)) Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45/2548 (Dated 26th May B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 46/2548 (Dated 21s' June B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2548 (Dated 21st June B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2548 (Dated 21st June B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49-50/2548 (Dated 5th July B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2548 (Dated 26th July B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 52/2548 (Dated 9th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 53/2548 (Dated 16th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2548 (Dated 16th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 55/2548 (Dated 30th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2548 (Dated 20th September B.E. 2548 (2005)) Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2548 (Dated 4th October B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58/2548 (Dated 13th October B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 59/2548 (Dated 27th October B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 60/2548 (Dated 4th November B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 61/2548 (Dated 15th November B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 62/2548 (Dated 8th December B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2548 (Dated 29th December B.E. 2548 (2005)) สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2548 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2548 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2548 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2548 (วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 5-26/2548 (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 27-28/2548 (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 29/2548 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 30/2548 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2548 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 32/2548 (วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 33/2548 (วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 34/2548 (วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 35/2548 (วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2548 (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2548 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 38/2548 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 39/2548 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 40/2548 (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 41/2548 (วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 42/2548 (วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 43/2548 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2548 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 45/2548 (วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 46/2548 (วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548) คำวินิจฉัยที่ 47/2548 (วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 48/2548 (วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 49-50/2548 (วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2548 (วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 52/2548 (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 53/2548 (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 54/2548 (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 55/2548 (วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 56/2548 (วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2548 (วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 58/2548 (วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 59/2548 (วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 60/2548 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 61/2548 (วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 62/2548 (วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2548 (วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548).

9789747725650


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดี.
Constitutional law -- Thailand -- Cases.

KPT2620.ก49 / 2552ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544