คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 / [บรรณาธิการ ปัญญา อุดชาชน ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2008 / editors, Punya Udchachon ... [et al.]. - Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2010 [2553] - 283 หน้า.

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2008 -- Summary of the Constitutional Ruling No. 1/2551 (Dated 14th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2551 (Dated 19th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2551 (Dated 19th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2551 (Dated 19th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2551 (Dated 30th June B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6-7/2551 (Dated 8th July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2551 (Dated 8th July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2551 -- (Dated 9th July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2551 (Dated 22nd July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2551 (Dated 5th August B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12-13/2551 (Dated 9th September B.E. 2551 (2008)) Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2551 (Dated 29th September B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2551 (Dated 22nd October B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16/2551 (Dated 6th November B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 17/2551 (Dated 6th November B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 18/2551 (Dated 2nd December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 19/2551 (Dated 2nd December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 20/2551 (Dated 2nd December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 21-23/2551 (Dated 26th December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 24-25/2551 (Dated 26th December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26-27/2551 (Dated 26th December B.E. 2551 (2008)) สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2551 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2551 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2551 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2551 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2551 (วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 6-7/2551 (วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2551 (วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2551 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2551 (วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2551 (วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 12-13/2551 (วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2551 (วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2551 (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 16/2551 (วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 17/2551 (วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 18/2551 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 19/2551 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 20/2551 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 21-23/2551 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 24-25/2551 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 26-27/2551 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551).

9789747725698


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดี.
Constitutional law -- Thailand -- Cases.

KPT2620.ก49 / 2553ข

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544