จังหวัดจัดการตนเอง = Self-governing province / Self-governing province ผู้จัดทำ สำนักแผนพัฒนาการเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, พิสิษฐ์ ศิริสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ] ; เรียบเรียง ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, เนติลักษณ์ นีระพล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012] - 159 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

บทที่ 1 การกระจายอำนาจ : จังหวัดจัดการตนเอง -- บทที่ 2 แนวคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง การกระจายอำนาจ -- บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเอง -- บทที่ 4 กระบวนการทำงานการกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดการตนเอง -- บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดจัดการตนเองและข้อเสนอแนะ.

9789744496843


การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย.
การบริหารส่วนจังหวัด -- ไทย.

JS7153.3.ก8 / จ628 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544