รวมชื่อบทความทางกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2553 : วารสารนิติศาสตร์ วารสารกฎหมาย บทบัณฑิตย์ ดุลพาห อัยการนิเทศ วารสารอัยการ วารสารกฎหมายปกครอง วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารศาลรัฐธรรมนูญ วารสารสำนักงานประกันภัย วารสารการพาณิชยนาวี / วารสารนิติศาสตร์ ฉบับพิเศษ ปีที่ 40 พ.ศ. 2554 บรรณาธิการ ปกป้อง ศรีสนิท. - กรุงเทพฯ : โครงการวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 4, 527 หน้า.

40 ปี วารสารนิติศาสตร์. ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ: วารสารนิติศาสตร์.


กฎหมาย -- ไทย -- ดัชนี.

K33 / .ร453 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544