พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-

ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). - [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. - 48 หน้า.

คำบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง อนาคตของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2538. ที่ระลึกในโอกาสครอบ 33 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15 สิงหาคม 2538.

9742601119


ภาษาไทย -- แง่สังคม.
ภาษากับวัฒนธรรม -- ไทย.
วรรณกรรมไทย.
พุทธศาสนา -- แง่สังคม.


ไทย -- อารยธรรม.

PL4158.8 / .พ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544