วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (ฉบับปรับปรุง) / ผู้เขียน วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. - พิมพ์ครั้งที่ 9. - กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2543 [2000] - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับปรับปรุงใหม่. 2541.

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 2 บัญชีรายได้ประชาชาติ -- บทที่ 3 การกำหนดรายได้ประชาชาติ : องค์ประกอบของความต้องการใช้จ่ายมวลรวม -- บทที่ 4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ -- ตอนที่ 1 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพของสำนักเคนส์ -- ตอนที่ 2 การกำหนดรายได้ดุลยภาพของสำนักคลาสสิก -- บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยการบริโภคและการลงทุนตามแนวคิดที่มิใช่เคนส์ -- บทที่ 6 การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน -- บทที่ 7 นโยบายการคลัง -- บทที่ 8 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ -- บทที่ 9 เงินเฟ้อ เงินฝืด และวัฏจักรธุรกิจ.

9740840922 9789740840923


เศรษฐศาสตร์มหภาค.

HB172.5 / .ว63 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544