สหธน รัตนไพจิตร, 2501-

หลักกฎหมาย. Principle of law. Bills, notes and cheques / ตั๋วเงิน = Principle of law. Bills, notes and cheques หลักกฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012] - 409 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน -- บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน -- บทที่ 3 การออกตั๋วแลกเงิน -- บทที่ 4 การโอนตั๋วแลกเงิน -- บทที่ 5 การรับรอง -- บทที่ 6 อาวัล -- บทที่ 7 การใช้เงิน -- บทที่ 8 การสอดเข้าแก้หน้า -- บทที่ 9 สิทธิไล่เบี้ย -- บทที่ 10 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- บทที่ 11 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- บทที่ 12 เช็ค -- บทที่ 13 อายุความ -- บทที่ 14 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย -- บทที่ 15 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว.

9786162691157


ตั๋วเงิน -- ไทย.

KPT938 / .ส53 2555

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)