กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553 [2010] - 205 หน้า.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 -- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550 -- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 63 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 เรื่อง โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง -- พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 -- ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2551 -- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างถึงแก่ความตาย -- พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -- แนวตอบข้อหารือ -- การเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา/และสิทธิในการได้รับเงินเดือน -- สิทธิในการเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน/และการเบิกจ่ายเงินเดือนกรณีถูกลงโทษทางวินัย การเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- การรับเงินเดือนของข้าราชการซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย -- การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการการเมือง -- สิทธิในการได้รับเงินเดือนกรณีข้าราชการลาป่วยซึ่งมิใช่เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ -- การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย -- การยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษเกินหนึ่งปี -- การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ -- การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมือง -- การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน/และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ -- การแจ้งอายัดเงินเดือน -- การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ -- การได้รับอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด -- การมาช่วยปฏิบัติงานในองค์การมหาชน -- การเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) -- สิทธิในการได้รับเงินเพิ่มพิเศษป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด (พ.ป.ผ.)

9789747710458


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- เงินเดือน.

KPT3527.5 / .ก935 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544