ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012] - 540 หน้า.

ภาค 1 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 1 วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศและในประเทศไทยก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ -- 2 แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยก่อนมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ -- 2 ลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นละเมิด -- 3 ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี้ -- 4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ -- 5 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นวิธีสบัญญัติ -- -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 การเตรียมการรองรับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 2 สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ -- 3 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีอื่น -- บทที่ 4 การกำหนดค่าสินใหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าสินใหมทดแทน -- 2 ค่าสินใหมทดแทนในกฎหมายต่างประเทศ -- 3 แนวคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมในการกำหนดค่าสินใหมทดแทน 4 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในการกำหนดค่าสินใหมทดแทน -- บทที่ 5 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- 2 การฟ้องคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก -- 3 การฟ้องคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ -- บทที่ 6 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ภาค 2 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- บทที่ 1 ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 2 วิวัฒนาการของหลักความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 3 หลักความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายไทย -- 1 ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในระบบกฎหมายไทย -- 2 กรณีที่มีการกำหนดความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดไว้ในกฎหมาย 3 กรณีความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดที่พัฒนาโดยศาลปกครองไทย -- 4 เขตอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- 5 บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- 6 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.

9786162691133


ละเมิด -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2840 / .ช65 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544