คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553 [2010] - 267 หน้า.

1 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง -- 2 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ -- 3 หนังสือเวียน -- 4 หนังสือตอบข้อหารือ.

9789747710441


ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย.

KPT2978.4 / .ค74 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544