ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์. - แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013] - 155 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายพิเศษฉบับสอบ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม.

ตัวบทมาตราที่สำคัญ -- บทที่ 1 หมายเรียกและหมายอาญา -- บทที่ 2 การจับ -- บทที่ 3 ค้น -- บทที่ 4 ขัง -- บทที่ 5 ปล่อยชั่วคราว.

9786167541358


สิทธิมนุษยชน -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

KPT2460 / .ก9415 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544