นันทวัฒน์ บรมานันท์.

มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012] - 443 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554. หนังสือรางวัล TTF Award ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การจัดการ และการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ -- บทที่ 3 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย: ศึกษาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 4 เกณฑ์ในการแบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- บทที่ 5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- บทที่ 6 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ -- บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

9789742889432


สาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2754 / .น63 2555ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544