ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

ความถูกต้องตามกฎหมาย (legality) ความชอบธรรมทางการเมือง (legitimacy) และธรรมแห่งอำนาจ (moral authority) / ความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และธรรมแห่งอำนาจ ลิขิต ธีรเวคิน. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 100 หน้า. - ธรรมศาสตรา เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย . - ธรรมศาสตรา เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย ; .

บทที่ 1 ความนำ -- บทที่ 2 ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) -- บทที่ 3 ความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และธรรมแห่งอำนาจภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย -- บทที่ 4 ความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และธรรมแห่งอำนาจกับหลักการธรรมาภิบาล.

9786163140197


กฎหมาย -- การตีความและการแปลความหมาย.
ความชอบธรรมของรัฐบาล.

K295 / .ล626 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544