อัจฉรา รักยุติธรรม.

เกษตรกรรมยั่งยืน : หลากหลายมุมมองส่องทางเกษตรกรรมไทย / เรียบเรียงโดย อัจฉรา รักยุติธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน, 2549 [2006] - 271 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548. สรุปเนื้อหาจากปาฐกถาและการอภิปรายจากเวทีวิชาการในงานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกครั้งที่ 3 วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2547 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปาฐกถาหัวข้อ "เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความเป็นไท" / ประเวศ วะสี -- การอภิปรายหัวข้อ "เหลียวหลังแลหน้าเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทย" / เดชา ศิริภัทร ... [และคนอื่น ๆ] -- ปาฐกถาหัวข้อ "เกษตรกรรมยั่งยืน : ว่าด้วยอัตลักษณ์และความรู้" / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร -- การอภิปรายหัวข้อ มองเกษตรกรรมยั่งยืนผ่านมิติทางวัฒนธรรม -- การอภิปรายหัวข้อ "ประสบการณ์จากแผ่นดิน : การสืบทอดเกษตรกรรมยั่งยืนในรอบ 2 ทศวรรษ" / วิบูลย์ เข็มเฉลิม ... [และคนอื่น ๆ] -- ปาฐกถาหัวข้อ "ฐานทรัพยากรธรรมชาติ : สิทธิและการพัฒนา" / เสน่ห์ จามริก -- การอภิปรายหัวข้อ "ทรัพยากรชีวภาพ และ อนาคตไทย" / บุบผา สารรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] -- การอภิปรายหัวข้อ "วิกฤติอาหารและทางเลือกของสังคม" / ลือชา วนรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ปาฐกถาหัวข้อ "เศรษฐกิจชุมชนบนฐานเกษตรกรรมยั่งยืน" / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา -- การอภิปรายหัวข้อ "มิติทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรมยั่งยืน" / อภิชัย พันธเสน ... [และคนอื่น ๆ] -- การอภิปรายหัวข้อ "ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับอนาคตเกษตรกรรมยั่งยืน" / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ... [และคนอื่น ๆ] -- คำประกาศเกษตรศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน.

9749281837


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.

S471.ท9 / ก74485 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544