พวงทอง ภวัครพันธุ์.

รัฐและขบวนการอนารยะสังคมไทยในกรณีปราสาทพระวิหาร / พวงทอง ภวัครพันธุ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556 [2013] - 14, 176 หน้า.

1 บทนำ -- 2 บูรณาการทางเศรษฐกิจยุคหลังสงครามเย็น -- 3 ความร่วมมือกรณีปราสาทพระวิหาร -- 4 ขบวนการอนารยะสังคมในการเมืองแบ่งขั้วและปราสาทพระวิหาร.

9786167150345


ปราสาทเขาพระวิหาร.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา.
กัมพูชา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.
ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชา.
กัมพูชา -- เขตแดน -- ไทย.

DS575.5.ก6 / พ518 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544