กรอบแนวคิดที่ยืดหยุ่นสำหรับการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี : เอกสารแนะนำ / แผนงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) แผนกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ (DTIE). - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : หจก. เบสท์ กราฟฟิก เพรส, [2555] [2012] - x, 207 หน้า.

แปลจาก: A flexible framework for addressing chemical accident prevention and preparedness.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 วิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงานการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี -- บทที่ 3 องค์ประกอบของแผนงานป้องกันอุบัติภัยสารเคมี.

9789280732818


สารเคมี -- การวัดความปลอดภัย.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม.

TP149 / .ก453 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544