นิศาชล พรหมรินทร์.

วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : บทสำรวจวรรณกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / นิศาชล พรหมรินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012] - 395 หน้า.

บทนำ -- บทที่ 1 สถานภาพองค์ความรู้รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- 1.1 พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ก่อน พ.ศ. 2498 -- 1.2 พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ก่อน พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- สรุป -- ความส่งท้ายบทที่ 1 -- บทที่ 2 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- 2.1 แนวคิดว่าด้วยกระบวนทัศน์และการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ -- 2.2 องค์รวมและความเป็นไปได้ในการศึกษาวิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ -- 2.3 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- 2.4 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย -- 2.5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนทัศน์ -- 2.6 แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต -- ดรรชนีศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์.

9786165513968


การบริหารรัฐกิจ.
การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.

JF1358 / .น656 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544