ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520-

หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น / ณัฐกร วิทิตานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011] - 304 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.

ภาคแนวคิดทฤษฎีในทางรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 1 รัฐ -- บทที่ 2 อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 3 สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค -- ภาคหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 4 ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 5 ที่มาของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 จากการแก้ไขเพิ่มเติมถึงการยกเลิกรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 7 ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับการควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ -- ภาครัฐธรรมนูญต่างประเทศ -- บทที่ 8 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ -- บทที่ 9 รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 10 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส -- ภาครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- บทที่ 11 วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

9789740326175


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ณ623 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544